———

Съобщение

по чл. 19 от Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове (в сила от 28.06.2019 г. издадена от Министъра на здравеопазването Обн. ДВ. Бр.51 от 28 юни 2019 г.)
Уведомяваме Ви, че избраният регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. е Елена Велева Илиева

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube