You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

„КОЦ-В.Търново” ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория” с място на работа: „КОЦ-В.Търново” ЕООД, Отделениe по клинична патология с цитологична лаборатория”, гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” №1

Документите се подават лично, по пощата или чрез куриер в канцеларията на леченото заведение- всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в срок 1 месец от публикуването на настоящата обява – до 26.02.2015г.

Обявата е публикувана в бр.16/26.01.2015г. на вестник „Борба” и в бр.16/26.01.2015г. на вестник „Янтра Днес”

Информация за необходимите документи, изисквания, длъжностна характеристика, информация за отделението, образец на заявление и всякакви справки, относно конкурса кандидатите могат да получат на място или на адрес: www.onkologyvt.com (изтеглете от линка на следващия ред)

Изтегли документи

Изисквания към кандидатите.

1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

2. Да имат придобита специалност по профила на отделението;

3. Да притежават сертификат за допълнителна квалификация по цитопатология;

4. Да имат трудов стаж по специалността не по – малко от 10 години, с опит по цитопатология.

5. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

6. Да не са лишавани от правото да заемат лекарска професия;

7. Да бъдат лица със здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността;

8. Да членуват в БЛС;

9. Да притежават компютърна грамотност;

10. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено;

11. Трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок от подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежен ред;

Изискване, даващо предимство на кандидатите, при равни други условия, е допълнително завършени квалификационни курсове или обучения, както и  владеенето на чужд език,

            Необходими документи за участие в конкурса:

а) молба/заявление за участие в конкурса до управителя на „КОЦ-В.Търново” ЕООД /по образец/;

б) автобиография/CV;

в) лична карта /копие/;

г) оригинал или нотариално заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование;

д) оригинал или нотариално заверено копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;

е) оригинал или нотариално заверено копие от сертификат за придобита квалификация по цитопатология;

ж) документ за трудов стаж-копие или препис-извлечение от трудова книжка;

з) свидетелство за съдимост- оригинал или нотариално заверено копие;

и) медицинско удостоверение за психично здраве;

к) декларация от кандидата, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по т.6, т.9, т.10 и т.11 от „Изисквания към кандидатите” /свободен текст/;

л) удостоверение за членство в БЛС – оригинал;

м) документ, доказващ владеенето на чужд език /незадължителен, но препоръчителен документ/;

н) сертификати за допълнителна медицинска квалификация  и компютърна грамотност /незадължителни, но препоръчителни документи/;

о) препоръки от предишен работодател /незадължителен, но препоръчителен документ/ или телефон за връзка със същия;

п) писмен идеен проект по поставената тема /не по-малко от 10 стр/, поставен в запечатан плик с надпис „Идеен проект на тема: „Концепция за развитие на отделението за срок от пет години” и без надписано име на кандидата. Върху плика с идейния проект трябва да е написано само „Идеен прокт на тема: Концепция за развитието на отделението за срок от пет години”.

             Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена от работодателя, на основание чл. 94 от КТ и включва два етапа:

а) оценка на предварително представен проект на тема: „Концепция за развитието на отделението за срок от пет години”;

б) събеседване по представеният проект. При провеждане на събеседването Комисията може да задава въпроси на кандидатите, както върху представеният от тях проект, така също и други конкретни въпроси, свързани с дейността на лечебното заведение и организацията на работа.

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube