Структурата на лечебното заведение е изградена в съответствие със Закона за лечебните заведения и Д.В. бр.59 от 31.07.2010г.С решение на ръководството и Медицинския съвет този правилник разрешава разкриване на сектори, отделения, кабинети, когато това е  необходимо, с оглед оптимизиране медицинските дейности на заведението.

„КОЦ-В. Търново“ ЕООД има следната структура:

1. диагностично-консултативен блок, който се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети, лаборатории и отделения без легла по образна диагностика, патоанатомия и нуклеарна медицина;

2. стационарен блок, който се състои от отделения, съответстващи на основните методи от комплексното лечение – медицинска онкология, лъчелечение, онкологична хирургия;

3. звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания; Канцер регистър ;

4. аптека за задоволяване на собствените си нужди.

5. АСБ – с администрация,счетоводство,кухня и др. За част от стопанските дейности – пране , стерилизация и хранене се използват външни услуги.

m.racheva

Управител: Д-р Мария Рачева

med.sestra

Гл. мед. сестра С. Димитрова

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube