You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

lache4Отделението разполага с 54 легла, от които 12 са дневен стационар.Отделение по лъчелечение с дневен стационар извършва диагностично уточняване, стадиране и лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания, подлежащи на лъчелечение.

Работи със Здравната каса по клинични пътеки 255, 257.

Отделението разполага с:

  • Помещение с телегаматерапевтична установка “ЛУЧ – 1”. Извършва се перкутанно лъчелечение на пациентите с ИЙЛ  60Co и РИП 60-80 см. Командно помещение, в което е разположена командната маса за управление на апарата. Към помещението има и чакалня за болни.
  • Помещение с рентгено-терапевтична уредба “THX – 250”- извършва се перкутанна дълбока и полудълбока рентгенова терапия при РИП 30-40 см. Командно помещение, в което е разположена командната маса за управление на апарата. Към помещението има и чакалня за болни.
  • Помещение с рентгено-терапевтична уредба “Multivolt – 250”- извършва се перкутанна дълбока и полудълбока рентгенова терапия при РИП 30-40 см. Командно помещение, в което е разположена командната маса за управление на апарата. Към помещението има и чакалня за болни.
  • Помещение с рентгено-терапевтична уредба “TUR – 60”- извършва се перкутанна близко­фокусна рентгенова терапия терапия при РИП 3-5 см. Командно помещение, в което е разположена командната маса за управление на апарата. Към помещението има и чакалня за болни.
  • Клинична дозиметрия – изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите лекувани в Оделение по лъчелечение с дневен стационар.

Началник отделение : Д-р Петко Дочев

Началник на отделение по лъчелечение с дневен стационар при „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново от 2011 г.
Лекари:
Д-р Ненчо Филев
Д-р Тихомир Велев

Физици:

Медицински физик: Росица Дукова

Физик: Цветомира Христова

Старши рентгенов лаборант: Николай Станев

Старша медицинска сестра: Иваница Цветкова

Телефон за връзка: 062-600-766-296

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube