Сектор „Технически,транспортен и стопански“ включва следните длъжности:

-   Строителен техник по ремонт и поддръжка;

Координира извършваните строително-ремонтните и монтажните работи. Осъществява комуникационната и инфраструктурна поддръжка, така също  и контрол  по сключени договори за ползване на външни услуги в тази сфера.

-   Началник „вещеви склад“;

Организира дейността по получаване, съхраняване и раздаване на материални ресурси по структури в лечебното заведение.

-   Снабдител;

Закупува и доставя необходими за ежедневната дейност на персонала консумативи, попадащи извън обсега на ЗОП.

-   Шофьор;

-  Стопански / кислороден техник, елмонтьор, отговорник по ремонта, огняр парен котел, общ работник, санитар/;

-  Портиери /невъоръжена охрана/;

Осигуряват дейността по обезпечаване  сигурността и безопасността на пациентите и персонала в „КОЦ-В. Търново“ ЕООД, както и на всички граждани, намиращи се в района на лечебното заведение.

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube