Отделение по гръдна хирургия предлага диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош- планови, спешни, онкологични и неонкологични заболявания. Това включва болестите на гръдната стена, плеврата, белите доброве, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.Съгласно медицинският стандарт по гръдна хирургия отделението отговаря на второ ниво и осъществява следните дейности: планова, спешна голяма, средна и малка торакална хирургия.

ОГХ разполага с 14 многофункционални легла по стандарт по хирургия и гръдна хирургия.

ОГХ разполага с:

 • Операционна зала за септични операции.
 • Операционна зала за асептични операции.
 • Малка операционна зала за малки гръдни интервенции обособена в ДКБ.
 • Апаратура за видеоасистирана торакоскопия и медиастиноскопия.
 • Апаратура за бронхоскопия.
 • Клинична лаборатория.
 • Лаборатория по патофизиология на дишането.
 • Звено за бронхоскопия.
 • Отделение по образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, мамографии, контрастни изследвания, изследвания на съдове.
 • Ехографски кабинет
 • Апарат за компютърна томография.
 • Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория за цитологични, патохистологични и експресни хистологични и имунохистохимични изследвания. Отделение по нуклеарна медицина за костни сцинтиграфии и белодробна перфузионна сцинтиграфия.

Грижите за болните се полагат от квалифициран екип, медицински сестри и помощен персонал.

 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube