Сектор „Финансово-счетоводен“ :

- Организира и осъществява цялостната дейност по икономическото и счетоводно отчитане на дейността на лечебното заведение;

- Изготвя всякакъв вид отчети за финансовото състояние на дружеството;

- Организира и контролира остойностяването и наблюдението на дълготрайните материални активи и тяхната амортизация;

- Контролира дейността на складовото стопанство;

                 Организацията на дейността в сектора се основава на стриктно прилагане и спазване на утвърдените от Управителя „Счетоводна политика“ на дружеството и „Албум на първичните счетоводни документи и документооборотта“ в „КОЦ-В.Търново“ ЕООД , Закона за счетоводството  и всички останали нормативни разпоредби, регламентиращи финансово-счетоводната дейност.

               Цялостното ръководство и контрол върху дейността на сектора се осъществява от Управителя и Главния счетоводител.

Телефон за контакт:

- главен счетоводител- 062/625498;

- счетоводство-062/625498;

- касиер-062/623544;

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube