”Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД  е част от специализираната онкологична мрежа в  Република България и е вторият по големина в страната.

Разкрит  е през 1951 година като „Окръжен диспансер за онкологични заболявания“, впоследствие е превърнат в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново“.

През 1998 година е регистриран за първи път като търговско дружество.

През 2010 година е преобразуван в „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.

Основната задача на „КОЦ – В.Търново“ ЕООД  активно издирване, диагностициране, регистриране, лекуване и наблюдаване на пациенти с канцерози и преканцерози.

Областите на дейност на лечебното заведение включват онкологична и обща хирургия, урология, онкогинекология, медицинска онкология, лъчелечение, клинична патология, клинична лаборатория, образна диагностика и нуклеарна медицина.

Мисията на „КОЦ–В.Търново“ ЕООД е подобряване качеството на живот на пациентите, чрез предоставяне на висококвалифицирана здравна услуга от лекари и специалисти в тази област, в модерна болнична среда.

   

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube