Отделението по Лъчелечение е част от структурата на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, осъществяващ мултидисциплинарен подход в лечението на злокачествени заболявания. Отделението разполага с широк спектър от лъчелечебни устройства – включително и от най-съвременната и модерна апаратура, достъпна на територията на страната.

Лъчелечението се основава на структурни и функционални изменения в туморните клетки и тъкани, предизвикани от облъчването им с йонизиращо лъчение. При този процес се унищожават туморни клетки и се предотвратява или свежда до минимум риска от повторната им поява в облъчваната зона.  Лъчелечението се провежда от екип, включващ лъчетерапевт, физик, лаборант, медицинска сестра, инженер.
Отделението по лъчелечение разполага с 54 легла от които 20 амбулаторни. Тук се извършва диагностично уточняване, стадиранеи лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания, подлежащи на лъчелечение. Отделението има повече от 50 години традиция и опит в лъчелечението и работи със Здравната каса по клинични пътеки 246, 250.1, 250.2, 251.1 и 251.2.

ЕКИП
Началник отделение : Д-р Габриела Христова
Лекари:
Д-р Габриела Христова
Д-р Диана Стойкова
д-р Александра Костова-Статева
Физици:
Ивайло Стайков
Даниел Станков
Инж. Мария Крумова
Старши рентгенов лаборант: Николай Станев
Старша медицинска сестра: Иваница Цветкова
Кабинет по лъчелечение – телефон за връзка: 0878271184

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Отделението разполага с:

Компютърен томограф SOMATOM Definition. Той е спирален 20-срезов компютърен томограф за изследване на цялото тяло. Предназначен е за извършване както на рутинни рентгенови изследвания, така и на процеси по симулиране за целите на лъчетерапи¬ята. Пациентската маса е с товароносимост 220 kg. Към помещението има и чакалня за пациенти.

Линеен ускорител. Използва се за външно облъчване на пациентите с онкологични заболявания, като осигурява постоянна доза от високоенергийно йонизиращо лъчение в област¬та на тумора. Енергиен диапазон – номинална енергия на спирачното лъчение 6 MV и 15 MV. Разполага с многолистов колиматор (MLC), което дава възможност да се постигне висока доза, способна да ликвидира тумора или болестното огнище, като същевременно се щадят околните здрави органи и тъкани.
Пациентската маса е с товароподемност – 200 кг.
Към помещението има и чакалня за пациенти.
Техники за лъчелечение
· 3D Conformal – триизмерно конформално
· IMRT- модулирана по интензитет радиотерапия
·VMAT– модулирана по обем ротационна терапия
Контрол при лъчелечението
· iViewGT TM – представлява електронна система за мегаволтово (MV) получаване на изображение, която спомага за точната позиция при лъчелечение на пациента.
· XVI  – представлява електронно устройство за киловолтово (kV)  получаване на изображения. Системата предоставя повече информация за по-точно настройване на позицията на пациента.

Брахитерапия
MicroSelectron® Digital
Апаратът MicroSelectron® Digital е модерна система за HDR – високодозова брахитерапия с дистанционно посленатоварване. Системата има устройство, което съдържа радио¬активен източник Иридий-192 (192Ir) и  включва уред за лечение с 6 канала, конзола за лечение, уреди за съхранение на източниците, за позициониране на източниците, за измерване и калибриране на активността, и система за мониторинг на радиацията. Облъчването се извършва и контролира от контролна станция, позиционирана в отделно командно помещение. Към помещението има и чакалня за пациенти.

Отделението разполага с два апарата за конвенционална рентгенова терапия: Рентгено-терапевтична уредба “Multivolt – 250”
Рентгено-терапевтична уредба “TUR – 60”
Командно помещение, в което е разположена командната маса за управление на апаратите. Към помещението има и чакалня за пациенти.
Планираща система и клинична дозиметрия – изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите, лекувани в Отделение по лъчелечение.

ЗА ПАЦИЕНТА

Път на пациента, подлежащ на лъчелечение:

 •  Решение за лечебния подход, в т.ч. и лъчелечение, при онкологични заболявания се приема на Онкологична комисия след запознаване с историята на пациента, физикален преглед, патохистологичен отговор, образни изследвания, нуклеарна медицина. При условие, че Онкологичната комисия е взела решение, че пациентът подлежи на лъчелечение, се провежда консултация със специалист лъчетерапевт в кабинет Лъчелечение (31 кабинет).  На тази консултация се определя кога е съобразно започването на лъчелечението (отстояние от проведена оперативна интервенция, химиотерапия, предстоящи изследвания и др.), определя се дата за провеждане на компютърна симулация (скенер), необходима за лъчелечението, запознаване с необходимата документация за приемане в Отделение Лъчелечение.
 •  Анатомо-топографско планиране
  Осъществява се компютърно томографско сканиране с цел точно определяне на формата, размерите и положението на клиничния мишенен обем, както и критичните органи, разположени в близост. Получените при сканирането данни се използват за дозиметрично планиране – фундаментален етап от процеса на лъчелечение.
  Процедурата се осъществява на предварително определената в кабинета дата. При компютър-томографското сканиране се извършва имобилизация на пациента, така че позицията да е максимално комфортна и лесно възпроизведима при ежедневните лъчетерапевтични сеанси на линейния ускорител. Върху тялото на пациента, където се пресичат лазерите се поставят маркери. При локализация на процеса в областта на главата или шията се осъществява имобилизация чрез термопластична маска, която е индивидуална за всеки пациент и се поставя всеки ден при всяка лъчелечебна процедура. Целта е да има минимални отклонения в позицията, така че планираната доза да попадне в точно определеното място и да се избегнат дози в нормалните тъкани. При локализация на процеса в малкия таз се предписва прием на контрастно вещество през устата. Насоките се дават в кабинета; Лекарят-лъчетерапевт взема решение за клиничния мишенен обем (обемът тъкан, която е необходимо да получи оптимална доза йонизиращо лъчение, целяща унищожаването й), общата огнищна доза, дневната доза, схемата на фракциониране, критичните органи и допустимите дози в тях.
 • Дозиметрично планиране
  Физикът провежда чрез компютърни алгоритми изчисления на интензитета на лъчението, ориентацията на полетата, формата на полето за облъчване, разпределението на дозата в мишенния обем, определят се желаните дозни лимити за критичните органи. По време на дозиметричното планиране медицинските физици изготвят индивидуален дозиметричен план. Те прилагат техники на облъчване – 3D Conformal или статично облъчване, модулирано по интензитет лъчелечение – IMRT, VMAT.
 • Прием на пациента в Отделение по Лъчелечение;
  След изготвяне на лъчелечебния план пациентът се приема в Отделение по Лъчелечение. Приемът става в кабинет 31, като пациентът се уведомява предварително. След попълване на необходимата документация и информирано съгласие се осъществява прием с лична карта в самото отделение. Първата лъчелечебна процедура се осъществява в деня на приемане. По време на престоя ежеседмично се провеждат изследвания на кръвни показатели. Лекарят-лъчетерапевт проследява състоянието на пациента и появата на лъчеви реакции в облъчваните области. Възможни са и при съответни индикации и консултации с други специалисти, както и допълнителни изследвания;
 • Лъчелечебна процедура
  Лъчелечението се осъществява чрез:
  •    Перкутанно лъчелечение – от външната страна на тялото, през кожата, чрез високоенергийни рентгенови лъчи или чрез конвенционално рентгеново лъчение;
  •    Вътрекухинно (интракавитарно) – чрез радиоактивен материал, поставен в тялото. Метод, познат като брахитерапия.
  Перкутанното лъчелечение се осъществява чрез серии от дневни лечебни процедури посредством линеен ускорител. Лъчелечебните процедури се наричат фракции. В зависимост от лъчелечебният план броят им варира от 1 до 35. По време на тези процедури пациентите лежат на маса в лъчелечебното помещение, облъчването е безболезнено и краткотрайно. По време на изпълнението на фракциите, пациентът е сам в помещението, но е под непрекъснат визуален контрол от екипа и има възможност за вербална комуникация. Процедурите са ежедневни, с почивка през събота, неделя и празничните дни. Общото време на фракцията, включително времето за позициониране на пациента, е между 10 и 30 мин. и се провежда в удобно за пациента време, съобразено с графика към момента. Перкутанното лъчелечение не прави пациента радиоактивен, така че той не е опасен за околните и може да контактува с други хора, включително и с деца по време на периода на облъчване.
  Брахитерапията е вид вътретъканно лъчелечение, при което източникът на радиация се въвежда в самия тумор или в непосредствена близост до него. В хода на лечебната процедура специално насочена доза радиация се доставя директно към тумора, като пораженията върху съседните тъкани и органи са минимални. Брахитерапията е приложима като самостоятелно или като компонента на съчетано лъчелечение. В Отделение по Лъчелечение към „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, се прилага предимно при онкогинекологични заболявания.
 • Изписване на пациента
  След приключване на планирания обем лъчелечебни сеанси пациентът се изписва с лична карта. В същия ден се издават необходимите документи – епикриза, болничен-експертиза на временната нетрудоспособност.
 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube