В отделението се извършват следните изследвания:

 • макроскопско и микроскопско изследване на оперативен  и биопсичен материал  с определяне стадия на туморите по ТNМ
 • спешна интраоперативна биопсия – гефрир
 • серийно изследване на оперативен материал от маточна шийка – конизация

Хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна биопсия от повърхностни органи или при ендоскопски методи

 • консултации на изготвени в други лечебни заведения хистологични препарати
 • извършване на  патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури,изисквани от приетите стандарти(хистологично,микробиологично,цитологично изследване,проби за вирусологично,химично и др.)
 • изработване на некропсии
 • цитологично изследване на лаважна течност ( от бронхиален лаваж, изливи в телесни кухини, от отделителна система,  и др);
 • цитологично изследване (цитонамазка) от спонтанно отделени материали ( от храчка, от сеигмент на урина, от секрет от гърда , външни фистули, раневи повърхности, вкл, оперативна рана )
 • цитологично изследване от кухи органи и повърхностни кожни лезии
 • Цитологично изследване след тънкоиглена аспирационна биопсия  от палпируеми органи  и тумори под кожата ( лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза, слюнчени жлези),под контрол на образна диагностика(бял дроб,медиастинум,коремни органи,туморни формации в коремната кухина)
 •  цитологично изследване от четкови биопсии ( бронхоскопии, гастроскопии и др)
 • консултация на готови цитологични препарати
 • регисткрация на всички цитологично доказана РАР – ІІІ-А- V групи , регистрация на болни с дисплазии І-ІІІ степен , Са ин ситу на шийката на матката
 • Извършва се своевременно изготвяне на биопсичните отговори – цитологични препарати до 2 дни, хирургични биопсични материали – 5-7 дни .

Отделението разполага с възможност за извършване на хистохимични, цитохимични и имунохистохимични методики.

Извършва следните имунохистохимични изследвания:

 • Имунохистохимично типизиране на лимфоми:CD за В клетки,CD за Т клетки,LCA,CD 30,CD 68 – за хистиоцити,CD 34.
 • Имунохистохимични изследвания за интермедиерни филаменти – цитокератин,дезмин,виментин.
 • Доказване на антигени за нервна и невроендокринна тъкан – хромогранин,неврон специфична енолаза,S – 100protein.
 • Доказване на епителнотъканни антигени – ЕМА,CEA,цитокератин.
 • Имунохистохимични пролиферативни маркери – Ki 67.
 • Доказване на туморно специфични  маркери -  за меланом и др.
 • Имунохистохимично определяне на хормонален статус при карцином намлечната жлеза и дебелото черво – ER,PR,HER 2,HER 1.
 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube