Болничната аптека отговаря за снабдяване, съхранение и отпускане на лекарствени средства и консумативи.

Обслужва амбулаторно болните от диагностично – консумтативния блок и болните от стационарния блок. Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.

Управител аптека – Магистър фармацевт Анета Янкова

тел: 062/ 621816

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube